PROSJEKTER

Prosjekter

Esteli-prosjektet

Esteliprosjektet  dreier seg om støtte til profesjonell utdannelse av førskolelærere i Esteli, Nicaragua


PROFESJONELL UTDANNING AV FØRSKOLELÆRERE

CLUB ROTARY I ESTELÍ OG MOVEDUPCE 

Estelí desember 2009:

"Det er veldig viktig å utdanne førskolelærere da deres akademiske forberedelse er sentrert om barns rettighet til opplæring med kvalitet." BRC*

Generelle mål:

Styrket opplæring i barnehagene gjennom utdanning av kommunale førskolelærere, styrke barnas rettighet til en stimulerende, kreativ og deltagende opplæring med kvalitet.

Spesielle mål:

1.    At kommunale førskolelærere får utdanning på bachelor nivå 
       innen førskolelærerutdanning.

2.    At organisasjonene i Nicaragua og Norge organiserer, 
       planlegger og evaluerer prosjektet.


 RESULTATER AV PROSJEKTET

At de kommunale førskolelærerne som tilhører MOVEDUPCE har bestått det akademiske pensum og oppnådd førskolelærerutdanning på bachelor nivå ved universitetet i Estelí UNAN-FAREM

At prosjektkoordinatorene organiserer veiledning, kontroll og evaluering av fremgangen hos de førskolelærerne som deltar ved universitetet og i utvekslingen.

Introduksjon

På grunn av den økonomiske situasjonen i Nicaragua, har ikke alle barn tilgang til opplæring i barnehage; med vårt prosjekt har vi til hensikt å arbeide for tre viktige indikatorer: dekning, oppfølging og kvalitet på opplæringa som gjennomgående fokusområder i de tre nevnte områdene av prosjektet

Enheten, kommunal førskoleopplæring (EPC) er den enheten som gir størst dekning på grunn av enkel implementering, og representerer 69 % av nasjonal dekning, men mangler den profesjonelle lærerstaben. Barnehagene blir for det meste betjent av frivillige medarbeidere, majoriteten kvinner, enslige mødre som MINED har lært opp til å jobbe i barnehagene, og som medarbeidere mottar de en månedlig økonomisk støtte på $ 25 gjennom utdanningsministeriet. Dette pedagogiske tilbudet er ikke inkludert i det generelle utdanningsbudsjettet.

De fleste barnehagene er lokalisert i private hjem, kommunale hus og noen få i skolelokaler. De pedagogiske og infrastrukturelle forholdene gir ikke de nødvendige muligheter til å stimulere kvalitet.

Denne form for alternativ opplæring er en levedyktig modell først og fremst i land som Nicaragua. En av styrkene er den omfattende deltagelsen fra foreldre og kommunale ledere, og dette skiller den fra den offisielt anerkjente modellen som er inkludert i republikkens generelle utdanningsbudsjett.

Denne opplæringen har blitt høyt verdsatt av internasjonale organisasjoner og institusjoner som ser på den som en modell som burde brukes i økt grad i Nicaragua. Spesielt har MOVEDUPCE's betydning som organisasjon gitt de kommunale barnehagenes forpliktende sosiale rolle større betydning. Dette gjennom å bidra til implementering av aktiv metodikk for veiledning, oppfølging og evaluering.

Kommunale barnehager oppsto på 90-tallet i Nicaragua som et svar på behovet for å gi et tilbud til barn mellom 3 og 6 år som på grunn av mangel på ressurser ikke var innskrevet ved noe offisielt senter for barn.

Det er et alternativ som kombinerer institusjonell og samfunnsmessig innsats.

 De ansatte er frivillige, mødre og kommunale ledere valgt av samme kommune, og som i de fleste tilfeller ikke har den tilstrekkelige faglige og metodiske bakgrunn.

MOVEDUPCE har siden 2001 ønsket å heve det pedagogiske nivået hos førskolelærerne; først med fullførelse av grunnutdanning, for så å fullføre videregående utdanning, og deretter sette i gang profesjonalisering av lærere med spesialisering opp mot barnehagene, og til slutt gi tilgang til høyere utdanning slik at de kan uteksamineres innen småbarnspedagogikk.


 Denne strategien skal:

Heve nivået på det pedagogiske tilbudet i barnehagene, styrke den personlige utviklingen og de sosiale forpliktelsene.

Bidra til arbeidsmessig stabilitet. I 2001 var utskiftningen av ansatte på 60 %, noe som hadde gått ned til 30 % i 2008.

I 2001 var gjennomsnittet 2 arbeidsdager pr uke, totalt 4 timer og det eksisterte ikke bevissthet om den pedagogiske rollen en førskolelærer bør ha.

I dag følger mer enn 90 % opp med 4 timer daglig slik MINED har ønsket.

I 2001 tok MOVEDUPCE utfordringen med å få til endringer blant førskolelærerne med støtte fra forskjellige lokale organisasjoner.

Ved utgangen av 2014 har vi som mål å ha bidratt til profesjonalisering av 80 %. (118 førskolelærer av et totalt antall på 172 utdannet som lærere ved at de har gjennomført studier innen småbarnspedagogikk på det lokale universitetet)

Tiltaket for å gjennomføre dette er en skriftlig forpliktende avtale med hver av førskolelærere om å fremme dekning, tilstedeværelse og pedagogisk kvalitet på tjenesten i hver enkelt av barnehagene. Til gjengjeld vil de tilbys støtte med et månedlig stipend på 30$ i 10 måneder pr år, 70 % bør investeres i utdanningen som betaling av avgifter, studiemateriell og transport, mens 30 % av den totale prosjektetkostnaden brukes til å gi oppfølging av førskolelærerne, sørge for framdrift, evaluere deres prestasjoner og eventuelle problemer, og rapporterer til alle parter, inkludert donorer.

De fleste førskolelærerne er enslige mødre fra forskjellige bydeler og bygder som har motivasjon og er villige, som er modige og følsomme ovenfor barnas situasjon.

De jobber i de forskjellige barnehagene og får en økonomisk hjelp fastsatt av MINED via et internasjonalt samarbeidsprosjekt, og det representerer et gjennomsnitt på 25$ eller ca 20 € pr måned. For 70 % av dem som jobber i barnehagene er dette deres eneste inntekt, noe som betyr store økonomiske problemer. Ofte har de også økonomisk ansvar for barn, mødre, søsken etc.

Noen av dem får mulighet til å studere innen forskjellige utdanningsmoduler som tilbys fra kommunen, men dette innebærer enda større oppofrelser og anstrengelser.

FORHOLD SOM GARANTERER PROSJEKTETS SUKSESS

I Estelí kommune pr 2009 har man 152 kommunale barnehager som gir dekning til 69 % av det totale antall barn i barnehagealder. Disse 152 barnehagene blir betjent av 198 førskolelærere, de fleste fra landsbygda. Disse dataene reflekterer dagens realiteter i kommunen i forhold til opplæring i barnehager og viser også viktigheten av å jobbe med denne sektoren.

MOVEDUPCE er en organisasjon som representerer førskolelærerne, og har som mål at alle barn mellom 3 og 6 år skal få oppfylt retten sin til en kreativ og deltagende opplæring med kvalitet.

Dette kan bl.a. oppnås gjennom utdanning og profesjonalisering av de kommunale førskolelærerne ved hjelp av utdanningsstipend og ved å bruke de forskjellige pedagogiske utdanningstilbudene i Estelí kommune.

For tiden er MOVEDUPCE den eneste organisasjon for kommunale førskolelærere som eksisterer i landet, og som er levende p.g.a. deres integrerte utvikling og på grunn av de kommunale barnehager som får tilbud gjennom disse.

Utdanningsministeriet (MINED) er den offentlige organisasjon som har ansvar for all utdanning i Nicaragua og har sine representanter både regionalt og lokalt.

Nå har ministeriet et godt samarbeid med MOVEDUPCE og man er i sluttfasen av et arbeid for å heve kvaliteten på opplæringa i barnehagene.

FAREM-UNAN, universitetet i Estelí, tilbyr førskolelærerutdanning og har lærere og spesialister som samarbeider med MINED og MOVEDUPCE om å applikere de nye programmene etter endringer av læreplaner i nevnte sektor. FAREM tar gjennom sine spesialister ansvar for å utarbeide nivelerte program for de førskolelærerne som tar utdanningen.

Esteli kommune har vært den offentlige institusjon som har ledet og støttet prosessene i kommunen. Relasjonene mellom MOVEDUPCE, FAREM og MINED har vært svært fruktbare takket være denne hjelpen og MOVEDUPCE har takket være dette hatt mulighet til å oppfylle sitt ansvar ovenfor førskolelærerne.

Beskrivelse av brukerne:

Førskolelærerne er nesten 100 % kvinner, vi har bare en mannlig førskolelærer. De fleste er enslige mødre fra forskjellige bydeler og bygder som har motivasjon og er villige, som er modige og følsomme ovenfor barnas situasjon.

De jobber i de forskjellige barnehagene og får en økonomisk hjelp fastsatt av MINED via et internasjonalt samarbeidsprosjekt, og det representerer et gjennomsnitt på 25$ eller ca 20 € pr måned. Det betyr store økonomiske problemer, ofte har de det økonomiske ansvar for hele familien.

Barna som får plass i de kommunale barnehagene kommer både fra byen og områdene rundt Estelí. De kommer fra de fattigste områdene men har fått muligheten til å delta i opplæring i en av de kommunale barnehagene. Utover det har de omtrent ikke helsetilbud, ikke tilgang til basistjenester, utdanning, eller arbeid og familiene deres har store sosiale og økonomiske problemer.

Familier som lever i fattigdom og som representerer 75 % av den nicaraguanske befolkning og har en gjennomsnittsinntekt på 100$ pr måned medregnet hva alle familiemedlemmer tjener. Ca 30 % av denne gruppa har mindre enn 30$ men de får allikevel muligheten til å innskrive sine barn under 6 år i en barnehage der de mottar undervisning og dette styrker utviklingen i bydelene.

Varighet:

Prosjektet vil vare fem år, og hovedmål er:" Å styrke det kommunale barnehagetilbudet på følgende hovedområder: dekning, kvalitet på opplæring og gi grunnlag for videre skolegang" Det vil si at alle barn mellom 3 og 6 år tilbys barnehageplass, at det garanteres pedagogisk kvalitet på tilbudet slik at dette videre stimulerer barna til å komme og bli i barnehagen. I tillegg må man styrke og beholde den aktive deltagelsen fra foreldre og ledere i bydelene, de er viktige aktører for at barna deres skal få opplæring og utdanning.


 PROSJEKTBESKRIVELSE

For bedre å forstå og tilrettelegge for finansiering av dette, presenterer vi en idé til budsjettet med tilhørende komponenter, presentasjonen er i henhold til moduler og deres varighet.

Prosjektet vil bli styrt direkte av CLUB ROTARIO I ESTELI, i samarbeid med MOVEDUPCE som innen området opplæring i barnehagene er klubbens hovedpartner.

Deltagende metodikk er et gjennomgående fokus under hele prosjektet, oppfølgingen og evalueringen. Man ønsker at et av målene med prosjekter der MOVEDUPCE er part, skal være å legge forholdene til rette for bærekraftige handlinger fra formuleringen av et prosjekt til et prosjekts sluttfase.

Målet er å hjelpe 4 førskolelærere pr år. Kostnaden pr år pr førskolelærer er 300$ og på sikt vil dette være en viktig investering i utdanning.

Dette prosjektet tilgodeser knapt 2 % av de kommunale førskolelærerne, men fra 2001 har man jobbet med flere organisasjoner for å heve det akademiske nivået hos førskolelærerne og derfor, i 2008, er 70 % lærerutdannet men trenger spesialisering i småbarnspedagogikk. Vårt forslag er at det tilbys utdanning innen dette området.

Av et månedlig stipend på 30$ pr mnd, bør 70 % investeres i utdanningen som betaling av avgifter, studiemateriell og transport, og 30 % brukes til administrasjon av prosjektet i form av veiledning, oppfølging og evaluering av prosjektet.

Budsjett for 4 førskolelærere i US Dollar.


Sentre og kostnader

Antall deltagere

Antall år

Årlig kostnad pr deltager*

Total kostnad

3til 5 år

FAREM-UNAM    

10

5

300

1200

6000

*          Hvert år består av 10 måneder undervisning.

**         For å administrere pengene opprettes det en egen konto som eies av Club Rotario Estelí og MOVEDUPCE VEDLEGG

Hvem er MOVEDUPCE?

MOVEDUPCEs generalforsamling består av 198 kommunale førskolelærere.

MOVEDUPCEs ledelse valgt 12/09:

President:                Maritza Mercedes Gutiérrez
Visepresident:          Nohemi Sánchez
Sekretær:                Carolina Flores          
Kasserer:                 Olga
Revisor:                   Heissel Rizo

I tillegg består ledelsen av 11 førskolelærere som representerer de 3 distriktene og de 5 sonene på landsbygda i Estelí kommune.

MOVEDUPCE ble opprettet 26/12/2000 med en deltagelse av 125 kommunale førskolelærere. Organisasjonen oppsto p.g.a. et behov for å gi de kommunale førskolelærerne en identitet som gruppe og markedsføre viktigheten og tydeligheten av barnehagenes betydning for utviklingen i bydelene og på landsbygda.
Den oppsto ikke for å stille krav eller som en fagbevegelse, med fordi vi ikke har en referansemodell, er vår referanse kommunene og teknisk sett tilhører vi Utdanningsministeriet (MINED).

I dag er 198 førskolelærere knyttet til organisasjonen. De fleste er enslige mødre med få økonomiske ressurser. Dagens lønn er 25$ pr mnd.

I utdanningssystemet ses opplæring i barnehagene på som et prosjekt, det er ikke en del av det nasjonale utdanningssystemet.

Opplæringen i kommunale barnehager er den opplæringen som har størst dekning nasjonalt.

Et av våre mål er at førskolelærerne hever sitt akademiske nivå slik at de kan bidra med bedre kvalitet pedagogisk, at de forbedrer sin situasjon som kvinner og dermed bidrar til at barnehagene fungerer bedre.

3,500 barn mellom 3 og 6 har et tilbud i 67 bydeler i urbane områder og i 103 områder på landsbygda.  

MOVEDUPCE arbeider for å fremme rettigheter for og ansvarlighet hos barn og førskolelærerne i kommunale barnehager, arbeider for å hjelpe dem med de behov de har, er anerkjent av den politiske konstitusjonen i Nicaragua og er den eneste organisasjonen som representerer gruppen av kommunale førskolelærere.

**      BRC, Belmalyn  Rodriguez Castillo formulerte det originale prosjektet 2006. Aktualisert og tilpasset av Ma. Teresa Illescas (April - Desember -09)


 


 


Quasimodo-prosjektet

Quasimodo er et lokalt prosjekt som dreier seg om hjelp til drifting av en ungdomskafe i Tønsberg i samarbeid med kirken. 

På denne siden kan dere liste opp prosjekter klubben jobber med.

Sett inn bilde(r) og lag korte beskrivelser av prosjektet, kontaktpersoner osv.


TRENGER DU HJELP? 

Du finner dokumentasjon på denne løsningen her eller send en melding til support@rotary.no

HUSK Å FJERNE DETTE NÅR DU HAR REDIGERT DENNE SIDEN!


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Quality Hotell Tønsberg
Adresse: Ollebukta 3
Postnummer: 3126
Sted: Tønsberg
Land: NO
Møtedag: Mandag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...